Contact details

ICDA Paris Office:
43 rue de la Chaussée d'Antin - 75009 Paris, France - Tel.: 33 (0)1 40 76 06 89 - Fax: 33 (0)1 40 76 06 87

ICDA Beijing Office:
Unit 3, Building No.2, Shijicheng Wu Qu, Yuanda Road, Haidian District - Beijing 100097, China - Tel: 86-1391 0720 301